Seenaa WKWOO

Rate this item
(0 votes)

Hunda’u Waldaa Kristiyaanaa Warra wangeelaa OROMO OSLO

Waldaan kun kan isheen jalqabddee bara 1996 mana dhunfaatti namoota yartuu  “denomination” adda addaa keessa walitti dhufani kadhatani  irran guddattee bara 2003 maqaa “Walda kristiyaanaa warra wangeelaa Oromo Oslo” jedhamun mootummaa Norway biratti galmofte.

 

Hundee Amantii WKWOO

  1. WKWOO Macaafa qulqulluu kakuu Moofaa fi Kakuu haaraa hundee dubbii/sagalee Waaqayyoo qulqulluu fi kan hingeeddaramne hundee jireenya Kiristiyaanaa ta’uu isaatti ni amanti.
  1. WKWOO, Dhuga ba’umsa amantii kan ergamootaa, kan Niiqiyaa fi kan Atinaatiyoos ni fudhatti.
  2. Kan hin geeddaramne beeksifannaa amantii Kan Augusberg ni fudhatti.

 

  Kaayyoo /Ergaa WKWOO

  1. Waldattiin miseensota ishee akka dubbii Waaqayyootti  karaa dhoksaa qulqulluu tajaajilti.
  1. Dhuga-ba’umsa amantii ishee cimsuudhaan hojii ishee bal’ifattee Oromoota Kiristiyaanota ta’anii biyyattii keessa jiraatan hundaa qaqqabuuf yaalii gooti.
  2. Waldoota Kiristiyaanaa biyyattii keessaa fi alaa akkasumas dhaabbolee misiyoonii wajjin walitti dhufeenya uumuudhaan ga’ee ergaa wangeelaa raawwatti.
  3. Afaan oromoo fi eenyummaa saba Oromoo dhaloota gidduutti akka eegamuu akkaataa ergaa ishee wajjin waliif galuun tattaaffii gooti.
  4. Dubbii Waaqayyoo irratti hundaa’uudhaan hiyyeessotaa fi dadhaboota bira ni dhaabatti, nagaa fi qajeelummaafis ni falmiti.
  5. Waldattiin kun karaa danda’ameen beektota Oromoo ogummaa adda addaa qaban  kurfaa’anii  waldaa, sabaa fi biyya isaaniif bu’aa akka buusaniif ni jajjabeessiti.
Read 1721 times
Published in Seenaa